WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:68 回復:2 發表於 前天 08:47
本主題由 212love 於 8 小時前 解除高亮
累計簽到:2128 天
連續簽到:1 天
發表於 3 天前 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

自由鳥 Free.Byrd., 2021.[MKV / 5.56G] 1080p [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 喜劇 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2021
資源: BT资源
1.png
' M! {% e! t/ w
7 m4 x  h' `; b! i) Z' S◎译 名 自由鸟. G- C2 H9 X1 T& u
◎片 名 Free Byrd1 t" t7 j) W) _* e
◎年 代 2021# m9 f- V$ p' J+ }0 {! ]2 l
◎产 地 美国
4 y2 h0 m3 \) J◎类 别 喜剧$ v# s4 J. G' U! A7 {
◎语 言 英语8 n8 O2 M% @) D2 K3 s
◎上映日期 2021-04-01(美国)# z9 j: r* c, \4 P( S* ~5 ?% x
◎豆瓣评分 /10 from 0 users
/ e8 L+ p! b2 L◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35420802/+ `2 `, ]9 F9 C4 I& s% |2 I: V
◎片 长 89分钟& ?9 E5 w" K7 ^1 D0 u: e
◎主 演 雷蒙德·J·巴里 Raymond J. Barry
' M' D4 O5 Y) C9 G: x   桑德瑞拉·艾弗里 Shondrella Avery
9 D0 H. O& U  O6 |, H( s   珍妮·扬 Jeanne Young; S$ t) b* p" h& E- G: [
5 i8 x; ?' ~2 x; i0 v- M
◎简 介 4 x! k3 ?0 v; Z9 i$ d

* X% \, M6 G8 L- Q A middle-aged underachieving van driver, Jay (Randy Nazarian), is assigned to drive an irascible senior, Harry (Raymond J. Barry), to a new home. Along the way they have a series of misadventures, including being picked up by a troupe of burlesque dancers led by Red (Shondrella Avery) and performing an impromptu comedy act. An enlightening journey that gives both men new perspective on life.
3 s" b0 F; e7 ]Video; a2 m) g6 ]0 F+ x/ P
ID : 1
: i- \9 `1 M4 h# n2 G+ }4 ~. yFormat : AVC
% u3 o' P* G; ]* w4 S* rFormat/Info : Advanced Video Codec
/ k; _3 Z# b$ v. ^5 XFormat profile : [email protected]1 s0 A1 I' J, z' I) U; q- f
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames4 m; I  I; M2 G& B) w
Format settings, CABAC : Yes7 y0 t* Z4 @  y: @  X* H  R. A
Format settings, Reference frames : 4 frames
8 M- q, T# |! v. k- o  |Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
( X* D9 U  ?, I7 c! U3 ODuration : 1 h 29 min
: w: F, U+ b6 Q8 F' p$ j/ T3 nBit rate mode : Constant2 }! R4 B$ _, X; }9 u
Bit rate : 8 524 kb/s: ?  ]7 G$ h1 B3 x# h
Nominal bit rate : 10 000 kb/s, p4 t1 R1 ?1 }) n  ^6 `6 d
Width : 1 920 pixels- ^6 R' ]: A# u, _& k: v# x! e
Height : 1 040 pixels* t% h0 t/ V5 b  {9 b
Display aspect ratio : 1.85:1
, |- C- }0 q  P: C# \( CFrame rate mode : Constant
0 N( {! x. W6 E  e# D3 yFrame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS& A9 U0 t1 ?+ e; K- f
Color space : YUV8 h- Y( N; ~2 C3 I/ T6 t
Chroma subsampling : 4:2:0
' ?) ]( Q  P% h' |' ~& [Bit depth : 8 bits
! P9 d% C5 Z! RScan type : Progressive; B* i. A9 L5 B/ _) \3 [
Bits/(Pixel*Frame) : 0.1783 ^; C: G+ G) F9 `' h! B
Stream size : 5.32 GiB (96%); L/ k$ A% k- U
Language : English5 p" U' a! G. m" ^1 W1 p
Default : Yes* b0 `: i  _4 l% \2 _; J( T$ q
Forced : No8 m$ x1 r% u: m# H% e" c" x- L
Color range : Limited
; L% e! [$ P, g* JColor primaries : BT.7094 Y6 y1 g. b! j; j7 v9 J
Transfer characteristics : BT.709
; d3 L) r+ p& q9 a3 VMatrix coefficients : BT.709( r2 k' K5 \5 K! p8 i8 S
1 y/ p( u: c( h8 g% ^
Audio
* J- L1 E: j* WID : 2) P/ D+ D. N8 X9 H0 n$ T
Format : AC-3" d* _% s* E0 f4 R# ]" }; W, A
Format/Info : Audio Coding 3
% ^6 h$ ]& x: s1 n5 S* J4 TCommercial name : Dolby Digital& S0 I/ ?1 r* g* ]4 d( e
Codec ID : A_AC3
5 A0 K, i( r$ ^  h# r  cDuration : 1 h 29 min
9 E: E" t- W2 ^9 WBit rate mode : Constant
4 v& A( X$ {7 |3 \: k6 |+ a" X( LBit rate : 384 kb/s0 j, }* C: Q1 s* K! g
Channel(s) : 6 channels$ Z! n7 B# |1 \3 Z) `4 U) K
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
  N# r6 B& z, _* n4 k  w. fSampling rate : 48.0 kHz
$ N* `$ o2 p) n2 F/ b2 @; |Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
5 ?$ v0 v9 R( YCompression mode : Lossy
/ P! r( ]: b, o) S1 y) NStream size : 245 MiB (4%)2 j0 k1 i; h6 z
Language : English, j) r1 k9 |( w: E/ m+ Q
Service kind : Complete Main- T) f& b2 z& ?9 ~# E
Default : Yes6 s; m7 E8 |% |/ }7 p: v
Forced : No
. t% B+ d7 R+ p5 R' c. Y! F+ b& z7 @
Text #1
, o2 H! g+ k1 K1 UID : 3( Z. l4 p$ m; |" H1 ?1 c
Format : UTF-8
0 i$ C! R; V, q7 O% |Codec ID : S_TEXT/UTF8
0 t: d% N; W2 Y. n4 Z" rCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text5 ?- O6 Z3 T$ ^; g' j
Duration : 1 h 25 min" q' T! I$ e6 E% g
Bit rate : 74 b/s
) C) o% F- g8 Q) ~, a: yCount of elements : 1636
6 A0 w. V8 R8 W: {4 V5 k3 `$ M3 A  PStream size : 46.3 KiB (0%)
8 _: L" j0 q, @% K* F2 ~Title : English
4 a. q- x8 g2 {  H" d5 E( SLanguage : English7 J# K+ U. v) q# Q; S9 |
Default : Yes
- U, _' Q! U5 _3 z9 U6 {Forced : No
# G, k  a- C4 h! K) D/ R0 }: E, k7 z. G9 V3 Z: f" Z
Text #2
% ?, n) ?0 e9 {% u, o1 UID : 4
/ ]" ^  \7 e+ H$ vFormat : UTF-8' o$ u6 C, o4 d: z9 s2 \: [
Codec ID : S_TEXT/UTF8
, A! a% A$ V- z! w, g) Y- C: [/ C$ RCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  e$ r) u! F! `6 O- e3 m/ @Duration : 1 h 25 min5 W4 c8 n) d4 R5 T, C5 W) N
Bit rate : 76 b/s
/ E+ @4 `; E5 L  [0 p3 n) Y. r; rCount of elements : 1730' U! i  {* X$ ]' y* |2 K+ ^
Stream size : 48.0 KiB (0%)0 d! @1 e; }5 o
Title : English [SDH]; A. j# c+ Y  ^4 f; F: ]  z0 a0 a
Language : English
1 y" k6 [* o# X( {! _Default : No6 }4 R8 }, n8 k9 ?2 Q& B2 E
Forced : No
+ B. f" w% |. _. \- A. B  P2 ^8 V9 x3 b! ?; O' Z7 _- ?- B& D4 Q
Text #3
% X) I/ ~6 w$ B8 W5 NID : 5
# t7 q' s1 a$ J  W+ cFormat : UTF-8
6 ]! F  \* L- ^Codec ID : S_TEXT/UTF8. C2 j! s" I- J
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text( \6 _6 @6 V# b+ l
Duration : 1 h 25 min
, F; A+ w8 ?( x1 M+ e/ h9 v: eBit rate : 79 b/s
- x3 B6 ?+ h& sCount of elements : 1782
9 ]. i% ^- B6 Y) ?Stream size : 49.8 KiB (0%)
9 a9 L% v( s* f. @& `Title : Spanish [SDH]
1 C+ G+ {# l9 f3 PLanguage : Spanish* z3 K3 e  \& a# {. |
Default : No6 E' G* m7 F# d' z: i8 \% ~. M
Forced : No
0 T$ ^% X/ G% r5 n; ~! A6 S6 P5 M
# g( s0 Z4 L+ Q. a' z4 Z, MMenu$ e7 s7 b; Y2 u# C5 W
00:00:00.000 : Chapter 1) Z7 E) Y3 r: k' J
00:09:41.289 : Chapter 2
9 Z+ G. n+ \0 c9 m% ]00:19:48.521 : Chapter 3% p$ r: `; N1 K; k7 g4 l/ K& `
00:31:25.009 : Chapter 42 y7 l3 n! T# k( |* z$ B/ R
00:39:14.144 : Chapter 5/ Y+ R7 d; ]2 \/ k/ _1 L: N" G
00:49:24.587 : Chapter 6
$ {( T% w1 b8 e0 }$ M. b  M00:57:55.179 : Chapter 7
' C5 l7 s" l# L! X7 [& c& Q01:09:47.724 : Chapter 8
# g7 C( ]2 c+ C8 R- Y01:19:56.666 : Chapter 9" u% b, O- u3 v6 \; b
01:26:15.753 : Chapter 10
4 r* R/ U8 d4 i/ m( R
$ @8 L: j7 e& S# M% r' x
2 `" f$ m( U/ \1 _

自由鳥. MKV.torrent

28.41 KB, 下載次數: 3

本帖點贊的會員︰

累計簽到:69 天
連續簽到:2 天
發表於 3 天前 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!
累計簽到:1090 天
連續簽到:35 天
發表於 前天 08:47 | 顯示全部樓層
辛苦了版主,謝謝您無私分享

回復樓主 親!! 下午好,中午養足了精神嗎?讓我們一起渡過下午茶時間,WK有您更精彩!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部