WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:116 回復:0 發表於 2021-1-7 10:23:24
本主題由 212love 於 2021-1-14 12:08 刪除回復
累計簽到:2124 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-1-7 10:23:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

結束開始 Endings.Beginnings., 2019.[MKV / 4.64G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 
地區: 美國 韓國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
1.jpg   ]5 u4 I; k( a: Z& t8 t
+ \5 s3 q& }; y3 ^+ p% Z- h/ @
◎译 名 结束,开始/No No No, Yes/不不不,好的/爱情,是开始还是结束(台)% k9 I4 j5 _: @" a* w6 }, `
◎片 名 Endings, Beginnings- _" ^  V8 W0 ^2 O" @
◎年 代 2019
; N5 ^4 `) O4 z7 y◎产 地 美国,韩国. a1 U! C* s) P8 y: l) v
◎类 别 剧情% g) ]+ e* Q7 C$ j
◎语 言 英语; V8 L8 \  p! Z% e; r' t4 J0 V8 _
◎上映日期 2019-09-08(多伦多电影节) / 2020-04-17(美国): R% T3 [# x4 Z6 a, z
◎IMDb评分 5.7/10 from 2474 users
, _4 E% m6 R' V: F- q4 H( `5 H◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt9147456/
- C* ?8 O( Q3 R7 q) v" k6 S  b$ W◎豆瓣评分 5.3/10 from 454 users) e0 E4 i  h5 J
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30355047/& B  B6 Z  N  F: m
◎片 长 110分钟# I8 y, T6 G  V0 C# A( e
◎导 演 德雷克·多雷穆斯 Drake Doremus" h: M: X9 l) u2 l& A# ~& C
◎编 剧 德雷克·多雷穆斯 Drake Doremus) B  ?5 b' X' W6 G* \5 Q& }
◎主 演 谢琳·伍德蕾 Shailene Woodley
7 E, J4 c7 P. x5 @6 y& \6 d0 C9 @) y   詹米·多南 Jamie Dornan
/ Z8 j: s) H8 p6 j8 F; T   塞巴斯蒂安·斯坦 Sebastian Stan/ C4 c5 u6 q; _7 a6 Z5 c
   马修·格雷·古柏勒 Matthew Gray Gubler  a; \0 i# `. @& H& r
   林赛·斯隆 Lindsay Sloane
# A. @9 t& P: _( W3 j1 s$ l   沙米尔·安德森 Shamier Anderson
8 O: [9 Q/ ?% x7 {8 C8 \+ _& g   加勒特·科菲 Garrett Coffey5 r5 Y2 z1 Q) X9 ^/ {# [- h
   瑙伦·德沃芙 Noureen DeWulf
0 R% e: X. X& X2 G   玛丽·费伯 Mary Faber
/ S8 }' M# r+ t5 B   凯拉·塞吉维克 Kyra Sedgwick2 N9 t) d4 V; ]; [: @. J+ ~
   朱利安·沃克斯 Julian Works0 v' R1 G4 W) v- q8 `8 [" _
5 a, i: U) S0 d" ~0 r' \$ J
◎标 签 塞巴斯蒂安·斯坦 | SebastianStan | 美国 | 爱情 | 剧情 | 詹米·多南 | 2019 | 美国电影7 j# F# N6 u& O  S7 t
% S) s  s" ^5 k+ H5 ~9 ], A
◎简 介 , x: ~8 b% b+ u( H. r
' m2 c( ~! n# S$ A1 |
 影片看剧情很多雷穆斯,他也和小说家Jardine Libaire一起写剧本,聚焦伍德蕾饰演的三十多岁的女子Daphne在一年内遭遇的爱和心碎,她将以一连串事件、往想不到的方向去揭开自己人生的秘密。
( V2 M3 L, r+ S3 V- L) S& r, nVideo" p4 b% w# `- c) Z4 F
ID : 1
2 D6 S* @, V) Q; }  @8 Y/ S, m  u$ E6 BFormat : AVC
9 m, i: w* L" P3 h  I4 w& CFormat/Info : Advanced Video Codec
# H& h8 T3 z" w8 z1 @Format profile : [email protected]' c9 F0 N6 g" P! ~- K6 P
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
( V5 S& I2 A  G* L8 a% S( D) |Format settings, CABAC : Yes
5 V7 N1 d8 u& ?6 {9 O# ~+ aFormat settings, Reference frames : 4 frames: g3 w3 g: m  M4 D( W
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC+ P( T) Z# A4 s( S
Duration : 1 h 50 min
' K0 c$ K+ ]- z2 O. SBit rate mode : Constant, P- e: r& i1 q  i/ w
Bit rate : 5 369 kb/s
  E+ S+ m4 V, H* h! QNominal bit rate : 10 000 kb/s
4 u, Q0 k4 s/ z  ^* T% P0 l2 nWidth : 1 920 pixels
* b; |2 ^1 V- W6 [( A. {* VHeight : 816 pixels
+ ~, i6 C) w, x. _$ WDisplay aspect ratio : 2.35:14 ~) K/ t+ Y7 z$ W. y4 i, _
Frame rate mode : Constant
7 @( b  w4 A! s* V- QFrame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS/ ]  |3 Z$ \! k) n0 y1 A3 P
Color space : YUV
5 F# _+ N4 w. n8 P) VChroma subsampling : 4:2:05 V2 O4 |- d1 `) }- T" c$ F$ e
Bit depth : 8 bits
" v' H5 S" f' Z2 l- b9 A" P( Y5 kScan type : Progressive8 |) t+ X8 d) o8 e+ V% R
Bits/(Pixel*Frame) : 0.143
7 S' S8 V9 N( B! G; gStream size : 4.15 GiB (89%)
7 }% y0 E3 A/ ~" \3 x  d* {Default : Yes
, i; y8 i" V' T4 LForced : No
1 q5 z3 c+ A6 \. C. e$ F* {7 }2 J( Y5 CColor range : Limited
* n) F9 _3 e& HColor primaries : BT.709( h: Y8 }9 k- Y% m0 r
Transfer characteristics : BT.709
/ P5 }+ w, N$ qMatrix coefficients : BT.709
% A- r: z* ?- g. K
8 m( p$ Z2 e* v. l% ]- o; }Audio
3 B( N' y9 j5 R; Z- aID : 2
6 m- W9 M& T1 {0 MFormat : E-AC-3( p1 w5 v; U! k$ I3 b
Format/Info : Enhanced AC-3
7 E, Y5 T0 |8 f3 T3 j; rCommercial name : Dolby Digital Plus3 R5 f9 _" a! T7 ?
Codec ID : A_EAC3; ?9 }" r: Z6 A2 l# Q# ~
Duration : 1 h 50 min  A/ L* y7 y/ z
Bit rate mode : Constant
" _/ ~# |/ B* i: f* O; n+ W2 rBit rate : 640 kb/s
; X' o3 p7 S, {" H) N" |9 `Channel(s) : 6 channels
" _. m: S2 M0 ^+ v7 I( l0 ]Channel layout : L R C LFE Ls Rs
, [3 u3 K8 w+ Z* e' qSampling rate : 48.0 kHz
3 t# w2 L6 ?4 Q# C6 w, DFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
% q9 K7 p0 W* ]7 ~% YCompression mode : Lossy; Q& A2 O' ]. r2 {7 ]) B% _( p2 a
Stream size : 506 MiB (11%): V& r, v# T1 T+ z& ~
Language : English
* t8 ?: j. \& c. a$ n  lService kind : Complete Main
& N  L0 M- N; [! w8 d' M  BDefault : Yes9 q% ?* ]& ]& |( l" V
Forced : No
. S. {: Q) c6 z8 O" Z) h* \, R4 j. w  F' r% V! Z
Text
: T+ j" u3 m  x# G$ q) ^ID : 3
" P  x9 c0 @8 v4 F/ zFormat : UTF-8$ M+ _8 R: L" P7 f( G2 K* m
Codec ID : S_TEXT/UTF8
( l4 a/ [, s7 r& s% JCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
, c0 z+ F$ e% C* c2 F9 ODuration : 1 h 49 min
8 e1 a/ I+ k0 d, f! OBit rate : 63 b/s
3 `9 L2 H, S* X& c" iCount of elements : 1726' M" P" ~5 P2 ]/ n/ \
Stream size : 50.6 KiB (0%)
! W; e# J& z  q) v& S7 r. e8 tTitle : SDH
/ K  |2 y& W/ y# k" m( R" XLanguage : English
$ i, _* [$ _$ q' w$ k# r+ pDefault : No# [# H0 \2 M7 s0 P6 K
Forced : No/ }/ w' G; p" u

7 @1 W) l+ `' }+ A9 ]0 y# y7 r# L( P+ V" }Menu
  f( n, ~8 i( w00:00:00.000 : en:Studio Logo2 s; J% l, ^! F1 L. B* r
00:00:48.000 : en:Opening Credits% I: S5 P1 t& M8 W
00:00:59.000 : en:Scene 3- E+ b! R1 ^" ?, t0 L9 A; f# F# Q
00:05:09.000 : en:Scene 4- M. R0 s3 h) M* Z6 s( R, d$ t  x
00:09:04.000 : en:Scene 5
/ s) G9 v* [. d00:12:06.000 : en:Scene 6( c+ B2 r0 c6 C3 d0 j% p% F
00:20:31.000 : en:Scene 7
& e# r" d' E- @3 v+ w* Q+ T& n00:28:59.000 : en:Scene 82 C2 B" F0 I- j0 D$ S3 |4 D
00:37:24.000 : en:Scene 9
1 k9 H5 p+ w' U  e/ }7 F/ r* [00:39:54.000 : en:Scene 10- R) J4 K) ?/ u5 _; V# g4 n6 r
00:45:06.000 : en:Scene 11
% a+ w' D" W; H) h7 q00:53:19.000 : en:Scene 12% S& H$ k( T0 A; W4 V
00:56:08.000 : en:Scene 132 \) n. b! R; o* ]; V7 u& W
01:03:45.000 : en:Scene 14
' d4 v& Y! c: Q% j. U3 p6 |% b01:12:27.000 : en:Scene 15
/ u% n+ A( d& [. Y* s8 u6 F01:19:56.000 : en:Scene 16+ m  g( \1 }) e! S- ?+ e/ q: T
01:27:02.000 : en:Scene 17/ T, K3 @6 w* o3 I0 X( G8 M
01:31:01.000 : en:Scene 18
8 \! {. V5 s3 ?$ l5 ~* z01:36:09.000 : en:Scene 19# ^: A( y" I  x6 Q
01:38:25.000 : en:Scene 20( j  [  F, B$ @: G: y% ]) B4 a
01:45:34.000 : en:End Credits
; w7 l( i! p; w

0 I) _& `0 C  w) X# b& C# B9 S% Z5 E0 S$ M0 I4 f2 [. U! l

結束開始. MKV.torrent

46.98 KB, 下載次數: 4

回復樓主 親!! 現在是後半夜!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部